Group photo, Polar Libraries Colloquy, Ottawa, 2004